Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Test emoční inteligence zdarma

V tomto jednoduchém dotazníku se dozvíte, jaké jsou vaše emoční dovednosti. Za každou odpověď ANO si dejte bod. Na konci testu najdete vyhodnocení.

 • 1
  Jsem si neustále vědom svých emocí a myšlenek a také souvislostí mezi nimi?
 • 2
  Vyjadřuji přiměřeně své emoce? Jsem reaktivní a impulzivní?
 • 3
  Jsem si vědom vlivu svých emocí na mne samotného a na ostatní ve svém okolí?
 • 4
  Jsem vnímavý k potřebám a pocitům ostatních?
 • 5
  Umím efektivně komunikovat?
 • 6
  Vnímám a respektuji své vlastní potřeby a chtění, stejně jako vnímám a respektuji potřeby a chtění ostatních?
 • 7
  Jsem si vědom své osobní motivace a toho, co mne motivuje ve vztazích?
 • 8
  Znám přesně svoje etické a morální hodnoty, které žiji?
 • 9
  Uvědomuji si, co je důležité pro mne osobně, ve vztazích a v práci?
 • 10
  Jsem efektivní v řešení konfliktů?
 • 11
  Jsou moje vztahy prospívající?
 • 12
  Cítím se být hodnotný, kompetentní a schopný a zároveň si vědomý svých slabin a omezení?
 • 13
  Jsem spolehlivý a neustále doprovázen svými hodnotami, vizemi a cíli?
 • 14
  Jsem plně otevřený k přiznání vlastních chyb a omylů a zároveň poznání svých silných stránek?
 • 15
  Jsem přístupný a otevřený názorům ostatních, i pokud jde o negativní názory na mne samého?
 • 16
  Dodržuji své závazky a sliby?
 • 17
  Jsem odpovědný k sobě samému i k ostatním?
 • 18
  Přebírám plnou zodpovědnost za svá rozhodování a konání?
 • 19
  Jsem otevřený změnám a respektuji rozmanitost?
 • 20
  Umím jednat/pracovat efektivně i pod stresem a adaptovat se přiměřeně na jakékoli změny?
 • 21
  Jsem plně otevřený novým myšlenkám a názorům, přijímání pomoci a spolupráci s ostatními?
 • 22
  Usiluji o optimální dosažení cílů?
 • 23
  Mám vnitřní sebemotivaci?
 • 24
  Jsem otevřen novému učení, růstu a rozvoji?
 • 25
  Vnímám smysl svého života?
 • 26
  Mám pozitivní pohled na sebe, ostatní a život vůbec?
 • 27
  Mám optimistický pohled?
 • 28
  Hledám řešení? (Nebo se zaměřuji na hledání viníků, kritiku a prosazování vlastní pravdy?)
 • 29
  Cítím se spokojeně a šťastně ve svém osobním, rodinném, vztahovém i pracovním životě?
 • 30
  Miluji svůj život?

Vyhodnocení testu

Odpověděli jste ANO na 26-30 otázek?
Vaše emoční inteligence je na špičkové úrovni.

Odpověděli jste ANO na 20-25 otázek?
Máte velice dobrou emoční inteligenci, ale stále jsou oblasti, ve kterých byste se mohli zlepšit.

Odpověděli jste ANO na 10-19 otázek?
Měli byste na svých emočních kompetencích začít pracovat.