Co jsou emoční kompetence?

Emoční kompetence jsou to, co zlepšuje náš osobní, vztahový a pracovní výkon a co nám hlavně pomáhá dosáhnout celkového zvýšení kvality života. Emoční inteligence souvisí s naším potenciálem učit se praktické emoční kompetence, s rozvíjením emoční gramotnosti nezbytné pro kvalitu života, životní spokojenost a celkový pocit štěstí. Praktické emoční dovednosti zahrnují rozvoj následujícího: já/sociální/vztahové sebeuvědomění a já/sociální/vztahové řízení.

Poznání a trénink emočních kompetencí pro vás může mít zvlášť obrovský přínos, pokud na následující otázky odpovíte „ne“, „nevím“, „možná“, „snad“. Pokud Vaše odpovědi u všech otázek představují jednoznačné „ano“, vaše emoční kompetence jsou na špičkové úrovni.

 • Jsem si neustále vědom svých emocí a myšlenek a také souvislostí mezi nimi?
 • Vyjadřuji přiměřeně své emoce? Jsem reaktivní a impulzivní?
 • Jsem si vědom vlivu svých emocí na mne samotného a na ostatní ve svém okolí?
 • Jsem vnímavý k potřebám a pocitům ostatních?
 • Umím efektivně komunikovat?
 • Vnímám a respektuji své vlastní potřeby a chtění, stejně jako vnímám a respektuji potřeby a chtění ostatních?
 • Jsem si vědom své osobní motivace a toho, co mne motivuje ve vztazích?
 • Znám přesně svoje etické a morální hodnoty, které žiji?
 • Uvědomuji si, co je důležité pro mne osobně, ve vztazích a v práci?
 • Jsem efektivní v řešení konfliktů?
 • Jsou moje vztahy prospívající?
 • Cítím se být hodnotný, kompetentní a schopný a zároveň si vědomý svých slabin a omezení?
 • Jsem spolehlivý a neustále doprovázen svými hodnotami, vizemi a cíli?
 • Jsem plně otevřený k přiznání vlastních chyb a omylů a zároveň poznání svých silných stránek?
 • Jsem přístupný a otevřený názorům ostatních, i pokud jde o negativní názory na mne samého?
 • Dodržuji své závazky a sliby?
 • Jsem odpovědný k sobě samému i k ostatním?
 • Přebírám plnou zodpovědnost za svá rozhodování a konání?
 • Jsem otevřený změnám a respektuji rozmanitost?
 • Umím jednat/pracovat efektivně i pod stresem a adaptovat se přiměřeně na jakékoli změny?
 • Jsem plně otevřený novým myšlenkám a názorům, přijímání pomoci a spolupráci s ostatními?
 • Usiluji o optimální dosažení cílů?
 • Mám vnitřní sebemotivaci?
 • Jsem otevřen novému učení, růstu a rozvoji?
 • Vnímám smysl svého života?
 • Mám pozitivní pohled na sebe, ostatní a život vůbec?
 • Mám optimistický pohled?
 • Hledám řešení? (Nebo se zaměřuji na hledání viníků, kritiku a prosazování vlastní pravdy?)
 • Cítím se spokojeně a šťastně ve svém osobním, rodinném, vztahovém i pracovním životě?
 • Miluji svůj život?

Osobní kompetence    

Sebeuvědomění

 • Emoční sebeuvědomění
 • Přesné sebezhodnocení/sebeocenění
 • Sebevědomí/sebeúcta

Sebemanažering

 • Sebekontrola/řízení
 • Důvěryhodnost/spolehlivost
 • Odpovědnost/integrita
 • Adaptabilita
 • Inovace
 • Svědomitost
 • Vnitřní motivace/iniciativa/záměr
 • Orientace na růst a rozvoj
 • Pozitivismus/optimismus

Vztahové kompetence    

Vztahové uvědomění

 • Empatie
 • Podpora ostatních
 • Postavení
 • Vztahy - partnerství

Řízení vztahů

 • Pozitivní vliv na ostatní
 • Řešení konfliktů/komunikace
 • Spolupráce/tým
 • Nápomocný v řízení
 • Pozitivní změny
 • Zaměřenost/úmysl

Osobní kompetence

Sebeuvědomění

 • Emoční sebeuvědomění. Lidé, kteří mají toto emoční sebeuvědomění v každém okamžiku svého života, vědí, jakou emoci prožívají. Rozpoznávají souvislosti mezi vlastním myšlením a cítěním a jsou si plně vědomi toho, jaká přesvědčení, hodnoty a cíle je ovlivňují.
 • Přesné sebezhodnocení/sebeocenění. Tuto kompetenci mají lidé, kteří přesně vidí sami sebe, jsou si vědomi svých silných stránek a zároveň si uvědomují své slabé stránky a omezení. Jsou otevřeni dalšímu rozvoji a růstu učením se z vlastních chyb a zkušeností, jsou introspektivní a otevření konstruktivnímu feedbacku a novým možnostem.
 • Sebevědomí/sebeúcta. Tato kompetence se projevuje u lidí dostatečnou sebejistotou a sebevědomím a tito lidé znají svoji hodnotu. Prezentují sebe a svoje názory autenticky a silně. Jsou schopni dělat zodpovědná rozhodnutí s odpovídající akcí. Jsou otevření a plně respektující k ostatním názorům, dokonce i k těm, které jsou protichůdné k jejich.

 

Sebemanažering

 • Sebekontrola/řízení. Tento typ lidí velmi dobře reguluje a řídí své reakce/impulzivní pocity/úzkostné emoce. Zůstávají klidní, soustředění, účelově zaměření a pozitivní, dokonce i v emočně náročných/vypjatých situacích a pod tlakem.                             
 • Důvěryhodnost/spolehlivost. Lidé s touto kompetencí jsou mravní v pravém významu tohoto slova, připraveni konfrontovat nemravné chování ostatních. Jsou důsledně spolehliví v plnění přijatých závazků, odpovědní ke svým povinnostem a dodržují své sliby. Tito jedinci jsou přímí a autentičtí v komunikaci, umí se poučit z vlastních chyb. Plánují a organizují na základě stanovených cílů.
 • Inovativnost a adaptabilita. Tito lidé mají originální nápady a jsou otevřeni novým řešením. Myslí mimo zaběhnuté hranice a jsou v pohodě i v prostředí neznámém a novém. Jsou schopni plnit několik úkolů najednou. Umí se pohybovat v měnících se podmínkách a jsou flexibilní a adaptabilní v řízení změn. Řeší úkoly a myslí „tady a teď“, ale zároveň chápou minulost jako zdroj užitečných informací.
 • Motivace/iniciativa/záměr a orientace na růst a rozvoj. Lidé s touto vysoce rozvinutou kompetencí jsou vnitřně motivovaní k růstu a dosahování stanovených cílů, a to bez ohledu na jakékoliv překážky a potíže. Tito lidé se drží svých etických standardů a principů a zaměřují se na hledání nových vědomostí a příležitostí, které budou kompatibilní s jejich vizí a které vylepší jejich celkový výsledek.
 • Svědomitost a integrita. Tato kompetence u lidí vede k tomu, že jsou cílevědomí, rozhodní a zaměřeni na dosažení svých osobních standardů chování.
 • Zacílenost/iniciativa a pozitivismus. Lidé hledají možnosti jak jít dále, než je očekáváno a požadováno. Motivují a podporují ostatní v dosahování vizí. Jsou motivováni více tím, co je možné, než strachem z omylu. Staví se k překážkám a nezdarům realisticky a pohybují se vpřed od nezdarů k řešení tím, že hledají realistické možnosti raději, než by hledali koho z nezdaru obvinit.

 

Vztahové kompetence

Vztahové uvědomění

 • Empatie. Lidé jsou sensitivní a chápou ostatní. Naslouchají s respektem a efektivně a jsou pozorní k emočním náladám ostatních, k jejich pocitům, potřebám a stanoviskům.
 • Podpora ostatních. Tito lidé podporují ostatní k růstu a posunu a pomáhají jim uvědomit si a stavět na jejich silných stránkách a pozitivních aspektech. Oceňují a uznávají u ostatních jejich přínosy. Vnímají rozdílnost jako možnosti k růstu.
 • Budování partnerství/vztahy. Tito lidé jsou „spojovatelé“. Jsou přátelští a nesobečtí a podporují spoluprácí a týmovost. Usilují o kultivaci vztahů tak, aby mezi lidmi panovaly harmonické interakce.

 

Řízení vztahů

 • Pozitivní vliv na ostatní. Tito lidé jsou schopni pomáhat ostatním vidět události v širších souvislostech a inspirovat je k hledání pozitivních řešení.
 • Řešení konfliktů a komunikace. Lidé s touto kompetencí jsou schopni se efektivně zaměřit na hledání pozitivního řešení a nejsou zacyklení  v hledání toho, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Jsou otevřeni diskusi a dialogu a jsou autentičtí a efektivní v komunikaci. Jsou empatičtí a umějí přiměřeně řídit své emoce. Jsou otevření pro zpětnou vazbu, naslouchají s respektem a přebírají odpovědnost za hledání optimálního řešení v situaci selhání.
 • Spolupráce/tým. Lidé s touto kompetencí se podílejí na tvorbě a rozvoji životních vizí. Jsou ohleduplní a pozorní k potřebám a preferencím ostatních a zároveň pamatují na ocenění vlastních pocitů. Jsou emočně otevření. Hledají optimální řešení a jsou ochotni změnit ta řešení, která nemají pozitivní vliv na ně samotné či na ostatní.
 • Nástroj v řízení pozitivních změn. Jsou orientovaní na vyhledávání pozitivních aspektů u lidí či v situacích. Staví na jejich silných stránkách a vyhýbají se obviňování, souzení či kritizování.

 

Ukázka rozvoje emočních kompetencí v projektu „EMOČNÍ LEADERSHIP“

 • 1
  Týmová identita.
  Založena na tom, jak silně tým cítí a jak kvalitně demonstruje spolupatřičnost, soudržnost, touhu pracovat společně a smysl pro jasné vymezení rolí. Emoční kompetence: ohleduplnost, nezávislost, interpersonální vztahy.
 • 2
  Motivace.
  Úroveň energie a odpovědnosti napříč týmem. Silná vůle a vytrvalost. Emoční kompetence: optimizsus, asertivita, sebeaktualizace.
 • 3
  Emoční uvědomění.
  Jedná se o množství pozornosti, které členové týmu věnují vnímání, chápaní a respektování pocitů ostatních. Emoční kompetence: emoční sebeuvědomění, empatie, asertivita.
 • 4
  Komunikace.
  Dává zpětnou vazbu, jak dobře členové týmu naslouchají, podporuje součinnost a projednává citlivé záležitosti. Emoční kompetence: empatie, sebeúcta, sebehodnota, sebevědomí.
 • 5
  Stresová odolnost.
  Jak dobře a kvalitně pracuje tým pod tlakem, který je způsobován zvyšujícími se nároky/cíli při různých omezeních, a jak zvládají členové týmu rovnováhu pracovního a osobního života. Emoční kompetence: stresová odolnost, kontrola impulzivity.
 • 6
  Řešení konfliktů.
  Jak konstruktivně řeší tým názorovou rozdílnost, nesouhlas. Zdali je tým schopen vyrovnat se s „nepřízní osudu“ a zároveň zlepšit své fungování. Emoční kompetence: empatie, stresová odolnost, kontrola impulzivity, seberealizace.
 • 7
  Pozitivní naladění.
  Zde hraje roli vysoká schopnost povzbuzení, smysl pro humor a jak moc tým očekává, že bude úspěšný. Podpora týmové pružnosti. Posilování postoje „mohu to udělat.“ Emoční kompetence: optimismus, štěstí.

Analýzou potřeb jednotlivých pozic zaměstnanců, lze stanovit nejdůležitější emoční kompetence pro danou pozici a emoční trénink zaměřit právě na rozvoj těchto kompetencí s cílem zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost zaměstnanců a zároveň zvýšit efektivnost jejich práce.

Projekty lze na základě analýzy doplnit o další výukové programy. Do projektů jsou vybírány soft skills pokrývající konkrétní potřeby daných společností.