Informace o zpracování osobních údajů

Podnikající právnická osoba APAS akademie osobního rozvoje s.r.o., IČ: 28067126, místo podnikání: Palackého 357/5, 390 01 Tábor, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3234 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa sídla
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • číslo bankovního účtu a kód banky

Jméno a příjmení, název společnosti, adresa sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • SmartSelling a.s. Provozovatel CMS Mioweb
 • ANABIX CRM s.r.o.
 • S Úsměvem s.r.o.
 • poskytovatel e-mailového klienta, WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708
 • příslušná bankovní instituce,
 • příslušný oprávněný účetní a daňový poradce
 • Jana Eckhardová, Externí poradce web a marketing
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce můžete vznést námitku proti takovému zpracování,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

V Brně dne 16. dubna 2018