Obchodní podmínky

Článek I. - Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751    odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o školící činnosti nebo  vzdělávací aktivitě (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi konzultantem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zadavatel“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti APAS - akademie osobního rozvoje s.r.o., se sídlem: Palackého 357/5, 390 01 Tábor, IČ: 280 67 126, DIČ: CZ28067126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C  3234 (dále jen „konzultant“). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce

2) Internetový obchod je konzultantem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.apas.cz/  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3) Je-li zadavatel spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a konzultantem tyto obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva spotřebitele v rozsahu požadovaném dle občanského zákoníku.

4) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí  smlouvy.

5) Na základě registrace zadavatele provedené na webové stránce může zadavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zadavatel provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zadavatel provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

6) Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je zadavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zadavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zadavatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou konzultantem považovány za správné.

Článek II. - Uzavření smlouvy

1) Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a konzultant není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost konzultanta uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3) Pro objednání služeb vyplní zadavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném obsahu služeb (objednávané služby „vloží“ zadavatel do elektronického  košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady  ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu poskytování služeb
  (dále společně jen jako „objednávka“).

4) Před zasláním objednávky konzultantovi je zadavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadavatel vložil, a to i s ohledem na možnost zadavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zadavatel konzultantovi kliknutím na tlačítko „Objednat“.

5) Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zadavatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby,  cenu, osobu zadavatele, způsob úhrady  ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem  smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zadavatelho o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

6) Konzultant neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zadavateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zadavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zadavatele“). Potvrzení obdržení objednávky však neznamená přijetí návrhu na uzavření  smlouvy ze strany konzultanta.

7) Smluvní vztah mezi konzultantem a zadavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je konzultantem zasláno zadavateli elektronickou poštou, a to na emailovou adresu zadavatele.

8) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže konzultant splnit, zašle zadavateli na emailovou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zadavatele.

9) Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh  smlouvy a  smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací zadavatele prostřednictvím elektronické pošty. 

10) Zadavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  smlouvy.

11) Náklady vzniklé zadavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením  smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zadavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek III. - Cena služeb a platební podmínky

1) Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy může zadavatel uhradit konzultantovi následujícími způsoby:

 • bezhotovostně předem převodem na účet konzultanta, uvedený v příslušném daňovém dokladu.
 • platební kartou prostřednictvím platební brány.

2) Konzultant  je plátcem daně z přidané hodnoty. Konečný daňový doklad – faktura bude vystavena po zaplacení.

Článek IV. - Odstoupení od  smlouvy

1) Je-li zadavatel spotřebitelem, má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od  smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od  smlouvy musí být konzultantovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2) V případě odstoupení od  smlouvy dle čl. IV. odst. 1) obchodních podmínek se  smlouva od počátku ruší.

3) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 1) obchodních podmínek vrátí konzultant peněžní prostředky přijaté od zadavatele do čtrnácti dnů od odstoupení od  smlouvy zadavatelem, a to stejným způsobem, jakým je konzultant od zadavatele přijal. Konzultant je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zadavateli již při odstoupení od smlouvy, pokud s tím zadavatel bude souhlasit a nevzniknou tím zadavateli další náklady.

Článek V. - Poskytování služeb

Konzultant splní poskytování služeb vykonáním školící činnosti nebo vzdělávácí aktivitou podle zadaných podmínek.

Článek VI. - Práva z vadného plnění

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2) Konzultant odpovídá zadavateli, že poskytované služby jsou v předpokládané kvalitě a že výstupem bude očekávaný výsledek.

3) Práva z vadného plnění uplatňuje zadavatel u konzultanta, za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy konzultant obdržel od zadavatele reklamované služby.

4) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností konzultanta za vady může upravit reklamační řád konzultanta.

Článek VII. - Ochrana osobních údajů

1) Konzultant zpracovává osobní údaje zadavatele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

2) Konzultant vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje zadavatele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa nebo sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Konzultant zpracovává osobní údaje, které mu poskytl zadavatel nebo osobní údaje, které konzultant získal na základě plnění objednávky zadavatele.

3) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi zadavatelem a konzultantem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem konzultanta na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas zadavatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služeb nebo služby,
 • plnění zákonných povinností, které se na konzultanta vztahují.

4) Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky zadavatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zadavatelem a konzultantem,
 • dokladovací povinnost konzultanta vůči orgánům státní správy a státního dozoru.

5) Dále je účelem zpracování osobních údajů, a to v případech udělení speciálního souhlasu zadavatele:

 • předání obchodních či marketingových sdělení.

6) Konzultant pro plnění smlouvy používá služeb externích spolupracovníků, dále služeb poskytovatele a správce objednávkového software, poskytovatele účetního software a poskytovatele mailingových služeb. Všichni spolupracovníci jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Konzultant a spolupracovníci uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které spolupracovníci odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nesou vůči zadavateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

7) Konzultant přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

8) Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

9) Osobní údaje zadavatele budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt.

10) Zadavatel má právo požadovat od konzultanta přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zadavatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na emailovou adresu apas@apas.cz . V případě, že se zadavatel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11) Konzultant prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Zadavatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Zadavatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Článek IX. - Doručování

1) Oznámení týkající se vztahů konzultanta a zadavatele, zejména týkající se odstoupení od  smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve  smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zadavatelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zadavatelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

2) Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

3) Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu zadavatele či uvedenou zadavatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce konzultanta.

Článek X. - Závěrečná ustanovení

1) Pokud vztah založený  smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k případnému řešení sporů z těchto smluv jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3)  Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována konzultantem v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Táboře, dne  6.5.2020