Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád je vystaven společností APAS - akademie osobního rozvoje s.r.o., se sídlem: Palackého 357/5, 390 01 Tábor, IČ: 280 67 126, DIČ: CZ28067126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C  3234 email: apas@apas.cz  (dále jen „Konzultant“).

2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti se smlouvami uzavřenými mezi Zadavatelem a Konzultantem, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

1. Zadavatel může uplatnit reklamaci v sídle Konzultanta.

2. Zadavatel uplatňuje reklamaci osobně, poštou na adrese APAS - akademie osobního rozvoje s.r.o., se sídlem: Palackého 357/5, 390 01 Tábor, nebo emailem na adrese uvedené shora.

3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se Zadavatel o vadě dozvěděl.

4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady. Zadavatel je povinen přesně specifikovat, jakou činnost Konzultanta reklamuje a jakou vadu u poskytnuté služby zjistil.

5. Konzultant je povinen Zadavateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zadavatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zadavatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Konzultant nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu a rozsahu poskytnuté služby. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Konzultant se Zadavatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

1. Konzultant odpovídá zadavateli, že poskytované služby nemají vady a že mají obsah a vlastnosti předpokládané a objednané.

2. Za vadu nelze považovat změnu objednané služby, která vznikla na straně Zadavatele.

3. Právo na dodání nové služby může Zadavatel požadovat v případě, že již v průběhu poskytování služby upozornil na skutečnost, že uvedená služba má vady – jiný obsah, nízká kvalita nebo nepřiměřený způsob poskytování služby.

4. Neodstoupí-li Zadavatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové služby, může požadovat přiměřenou slevu z ceny.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zadavatel právo:

a. na odstranění vady dodáním nové služby,
b.  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c. odstoupit od smlouvy.

6. Zadavatel sdělí konzultantovi, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zadavatel změnit bez souhlasu Konzultanta.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zadavatel právo na  přiměřenou slevu z kupní ceny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6.5.2020.