Co je to osobnost

Osobnost - v psychologii tak vymezujeme jedince chápaného coby soubor vlastností charakterizujících jeho celistvou individualitu a zaměřenost na realizaci životních cílů, přizpůsobování se prostředí a rozvíjení svých možností v rámci daného prostředí a společnosti.

Osobnost tvoří individuální propojení biologických, psychologických a sociálních aspektů daného jedince. Buduje se prostřednictvím vztahů k sobě, druhým, prostředí, společnosti.

Osobnost tvořená psychickými vlastnostmi a rysy osobnosti se projevuje jednáním jedince. Jsou pro danou osobnost charakteristické a relativně trvalé. Ovlivňují myšlení, jednání, cítění. Omezeně lze na jejich základě predikovat, jak se daný jedinec zachová v určitých situacích.