Verbální komunikace

“Verbum” neboli slovo je základem verbální komunikace. Slovo je nositelem informace  a předává se mluvenou či psanou podobou prostřednictvím určitého jazyka. Je silně spojena s kulturou v oblasti, kde daný jedinec žije. Jazyk a řeč úzce souvisejí s intelektuálními schopnostmi a silně ovlivňují i lidské myšlení.

Verbální komunikace má tyto rysy:

  • je tvořena hláskami, slovy a větami, využívá artikulovanou řeč
  • vždy je vázána na určitý jazyk, v různých místech se může lišit význam jednotlivých slov
  • může vyjadřovat jakýkoliv názor, myšlenku, popisovat minulost, přítomnost i budoucnost, věci reálné i smyšlené.

Verbální komunikace, která probíhá prostřednictvím řeči je spojena s neverbální komunikací. Rozšiřuje či dokonce mění smysl informace předávané verbální cestou.

Český jazyk eviduje až 400 tisíc slov. Ve skutečnosti jich však používáme asi jen 5 tisíc.