Emoce, typy emocí

Emoce jsou psychické a sociální procesy subjektivního prožívání daného jedince. Psychické prožívání doprovází fyziologické projevy jako různě intenzivní srdeční tep a změna rychlosti dýchání, dále motorické projevy jako mimika.

Rozlišujeme různé emoce dle různých kritérií, typicky dle délky/intenzity prožitku:

  • afekt - velmi intenzivní, bouřlivá emoce, avšak krátkého trvání, jedinec je schopen při afektu minimální racionální kontroly svého projevu
  • nálada - dlouhodobější, stabilnější průběh, nálada nemusí mít jasný předmět a přesné zacílení, souvisí více s povahou člověka, jeho zážitky, zkušenostmi
  • vášeň - značně intenzivní, dlouhodobá emoce ovlivňující celého člověka a na rozdíl od nálady je vázána na konkrétní subjekt (člověka, aktivitu - koníček, ideje…)

Dle kvality dělíme emoce na:

  • nižší emoce - základní emoce související s instinkty a pudy (strach, radost, smutek, zlost)
  • vyšší emoce - nejsou vrozené, souvisejí s etikou, morálkou, intelektem (čest, cit pro spravedlnost)