Co je to neverbální komunikace

Neverbální komunikace nebo také nonverbální je komunikace prostřednictvím gest, mimiky atp. a je součástí tzv. verbální komunikace, která probíhá prostřednictvím řeči. Neverbální komunikace však používá jiné prostředky - účastník komunikace interpretuje určité sdělení např. na základě výrazu mluvčího. Základem je tedy schopnost lidí rozpoznat emoce a neverbální projevy, mezi něž patří:

  • mimika - výrazy obličeje, červenání...
  • kinezika - pohyby celého těla, rukou, postoj...
  • oční kontakt - pomocí očí lze vyjádřit mnoho (pohrdání, smutek…)
  • paralingvistika - neverbální součást řeči jako tón hlasu, plynulost mluvy, nervózní zadrhávání…
  • proxemika - doteky, prostorová vzdálenost osob...
  • gesta - mnoho gest má konkrétní, obecně známý význam a může tak dokonce zcela zastoupit verbální komunikaci

Některé neverbální prostředky chápeme na základě vrozených mechanismů (smích, hněv, údiv), jiné si musíme osvojit, některé neverbální výrazy patří jen do určitého kulturního či etnického prostředí. Často posluchači může chápání nonverbální komunikace pomoci správně a úplně interpretovat situaci.