JAK FUNGUJE EMOČNÍ INTELIGENCE VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ?

PŘIJĎTE NA OCHUTNÁVKOVÝ WORKSHOP EMOČNÍ INTELIGENCE 21. 11. V PRAZE

ZNAKY NÍZKÉ A VYSOKÉ EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoční inteligence je schopnost rozpoznávat, používat, chápat a řídit emoce.
Salovey

Salovey, P., & Mayer, J.D.  (1990).  Emotionalintelligence. Imagination, Cognition, and Personality

NÍZKÉ EQ

Tito lidé:

 • Nepřebírají odpovědnost za vlastní pocity.
 • Nejsou schopni vytvořit větu začínající slovy „Já cítím….
 • Nejsou schopni vám říct, proč cítí to, co cítí (obzvláště buďte na pozoru u těch, kteří vás označí za příčinu svých emocí).
 • Útočí na vás, viní vás, nařizují vám, kritizují vás a radí vám.
 • Přerušují vás.
 • Napomínají vás a dělají vám kázání.
 • Soudí vás.
 • Snaží se ve vás vyvolat pocity viny.
 • Zatajují a neříkají vám informace o jejich pocitech.
 • Lžou, když mluví o svých pocitech.
 • Zveličují nebo minimalizují své pocity.
 • Reagují emočně přehnaně (vytvářejí katastrofy, neúnosně zveličují)  relativně nepodstatné události jejich života.
 • Jsou málo čestní, poctiví, „ucelení“.
 • Drží se zaujatosti a zášti.
 • Neřeknou vám, kde máte u nich skutečné místo.
 • Zatajují a odmítají poskytovat informace.
 • Projevují své negativní emoce raději, než by je slovně vyjádřili.
 • Hrají s ostatními hry.
 • Jsou lhostejní k vašim emocím.
 • Postrádají empatii a soucit.
 • Nejsou emočně přístupní.
 • Projevují jen malou nebo žádnou emoční intimitu.
 • Jsou nejistí a v obraně.
 • Často mají nízké sebevědomí.
 • Je pro ně těžké až nemožné přiznat si vlastní chybu, říct vám, že se cítí špatně za něco, co provedli, nebo se omluvit.
 • Postrádají svědomí.
 • Pokládají sebe za oběti, kterým nelze pomoci.
 • Vyhýbají se zodpovědnosti myšlením jako: „Musel jsem to udělat. Co jste očekával, že bych udělal nebo měl udělat? Prostě jsem neměl na výběr.“
 • Útočí na vás, když řeknete, co byste si přáli, aby komunikaci s vámi změnili.
 • Domnívají se, že svět je nespravedlivý.
 • Často se cítí být zklamáni, cítí se bolestně nebo obětováni.
 • Často se cítí neadekvátně, hloupě, debilně či jako pitomec – nebo se obávají, aby se tak necítili.
 • Ať již extrémně či méně, jsou soustředění na vnější image (vzhled, dojem který vyvolají)
 • Často si stěžují, nebo naopak předstírají, že žádný problém není.
 • Jsou neuctiví ve snaze se projevit.
 • Rigidně se drží vlastních přesvědčení.
 • Jsou schopni vám říct neuvěřitelné detaily ze životů jiných lidí, dokonce i ty, které se přihodili před léty, ale nejsou schopni vám říct, jak se cítí tady a teď.

ZNÁMKY VYSOKÉ EQ

Tito lidé:

 • Vyjadřují své emoce jasně a přímo.
 • Neobávají se vyjádřit své emoce.
 • Nevládnou jim negativní emoce a nejsou plni negativních emocí, jakými jsou: strach, obavy, vina, zahanbení, rozpaky, závislost, zklamání, beznaděj, bezmoc, pocit oběti, sebelítost….
 • Dovolí svým pocitům, aby je provázely životem.
 • Vyrovnávají pocity (dávají do souvislostí) rozumem, logikou a prožíváním reality.
 • Cítí se být pány svého života a přebírají plnou zodpovědnost za své pocity, myšlenky, emoce a činy.
 • Dělají to, co dělají, protože to chtějí dělat.
 • Necítí se být pod nátlakem (okolností a jiných lidí).
 • Nejsou závislí na ostatních lidech.
 • Jsou skutečně (vnitřně) motivováni.
 • Nemotivuje je síla, moc, bohatství, postavení, titul, sláva nebo uznání.
 • Jsou emočně pružní a přizpůsobiví.
 • Zajímají se o pocity jiných lidí.
 • Nedělá jim potíže mluvit o svých pocitech.
 • Nebrzdí a neblokuje je strach či obavy.