Co je to motivace

Motivace je vnitřní nebo vnější proces vyvolávající energetizaci organismu - neboli vše, co jedinec dělá, dělá z nějakého důvodu, pro dosažení určitého cíle. Abychom k cíli dospěli, motivace ovlivňuje chování a jednání efektivním směrem. Motivace tak zahrnuje zvídavost a pozitivní pocity, které podporují nebo brání jedinci v určitém chování.

Jednotlivé motivy jsou vlastně pohnutky, psychologické příčiny jednání a vykonávání činností s cílem uspokojit potřeby. Motivace pomáhá člověku uspokojit potřeby, a to biologické (dýchání, zajištění potravy, bezpečí, spánku) a sociální (vzdělání, potřeba kulturního vyžití, místo v sociální hierarchii dané komunity atp.)

Motivace vychází z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů a je dobré naučit se je sám u sebe chápat:

  • vnitřní motivace je výsledkem individuálních potřeb a zájmů člověka jako jedince
  • vnější motivace je ovlivňována působením vnějších podnětů (jako hrozba trestu, nabídka odměny)

Americký psycholog Maslow je autorem všeobecně uznávané pyramidy potřeb - lidské potřeby seřadil dle důležitosti od těch základních (biologických), které musejí být vždy naplněny, aby jedinec pocítil touhu po naplňování vyšších (sociálních). Zjednodušeně řečeno např. vysokoškolské vzdělání bude jedinec řešit za předpokladu, že má primárně vyřešeny základní potřeby jako dostatek stravy, bydlení atp.