Co je to motivace

Motivace je vnitřní nebo vnější proces vyvolávající energetizaci organismu - neboli vše, co jedinec dělá, dělá z nějakého důvodu, pro dosažení určitého cíle. Abychom k cíli dospěli, motivace ovlivňuje chování a jednání efektivním směrem. Motivace tak zahrnuje zvídavost a pozitivní pocity, které podporují nebo brání jedinci v určitém chování.

Jednotlivé motivy jsou vlastně pohnutky, psychologické příčiny jednání a vykonávání činností s cílem uspokojit potřeby. Motivace pomáhá člověku uspokojit potřeby, a to biologické (dýchání, zajištění potravy, bezpečí, spánku) a sociální (vzdělání, potřeba kulturního vyžití, místo v sociální hierarchii dané komunity atp.)

Motivace vychází z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů a je dobré naučit se je sám u sebe chápat:

 • vnitřní motivace je výsledkem individuálních potřeb a zájmů člověka jako jedince
 • vnější motivace je ovlivňována působením vnějších podnětů (jako hrozba trestu, nabídka odměny)

Americký psycholog Maslow je autorem všeobecně uznávané pyramidy potřeb - lidské potřeby seřadil dle důležitosti od těch základních (biologických), které musejí být vždy naplněny, aby jedinec pocítil touhu po naplňování vyšších (sociálních). Zjednodušeně řečeno např. vysokoškolské vzdělání bude jedinec řešit za předpokladu, že má primárně vyřešeny základní potřeby jako dostatek stravy, bydlení atp.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy