Motivace zaměstnanců

Motivace je vnitřní nebo vnější proces vyvolávající energetizaci organismu - neboli vše, co jedinec dělá, dělá z nějakého důvodu, pro dosažení určitého cíle. Abychom k cíli dospěli, motivace ovlivňuje chování a jednání efektivním směrem. Motivace tak zahrnuje zvídavost a pozitivní pocity, které podporují nebo brání jedinci v určitém chování.

 

Motivace zaměstnanců tedy znamená, že vedoucí pracovníci všech úrovní od top manažerů až po mistry musejí umět vhodně motivovat své podřízené či zaměstnance, aby u nich této “energetizace organismu” uměli dosáhnout. Vhodná motivace totiž představuje efektivní nástroj k vedení lidí.

 

Dle výzkumů např. motivace zaměstnanců prostřednictvím peněz není dlouhodobě příliš úspěšná. Peníze jsou totiž prostředek směny. A lidé pro svou motivaci potřebují víc než jen dostat za svou práci prostředky na uspokojení základních potřeb jako strava, bydlení.

 

Hodnotící rozhovor (či pohovor) je důležitým nástrojem motivace pracovníků a tedy významnou manažerskou dovedností. Je rovněž velmi emočně náročnou situací, neboť hodnotitel v jeho průběhu oslovuje sebeúctu hodnoceného.

Absolvováním kurzu efektivních hodnoticích pohovorů se účastníci mohou efektivně naučit:

 • efektivně využívat hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí,
 • změnit postoj svůj i zaměstnanců k hodnotícím rozhovorům - vnímat jej jako příležitost, nikoli jako obávanou nutnost,
 • získat informace o efektivní  přípravě hodnotícího rozhovoru,
 • naučit se vést  hodnotící rozhovor,
 • naučit se pracovat s emocemi.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy