Motivace zaměstnanců

Motivace je vnitřní nebo vnější proces vyvolávající energetizaci organismu - neboli vše, co jedinec dělá, dělá z nějakého důvodu, pro dosažení určitého cíle. Abychom k cíli dospěli, motivace ovlivňuje chování a jednání efektivním směrem. Motivace tak zahrnuje zvídavost a pozitivní pocity, které podporují nebo brání jedinci v určitém chování.

 

Motivace zaměstnanců tedy znamená, že vedoucí pracovníci všech úrovní od top manažerů až po mistry musejí umět vhodně motivovat své podřízené či zaměstnance, aby u nich této “energetizace organismu” uměli dosáhnout. Vhodná motivace totiž představuje efektivní nástroj k vedení lidí.

 

Dle výzkumů např. motivace zaměstnanců prostřednictvím peněz není dlouhodobě příliš úspěšná. Peníze jsou totiž prostředek směny. A lidé pro svou motivaci potřebují víc než jen dostat za svou práci prostředky na uspokojení základních potřeb jako strava, bydlení.

 

Hodnotící rozhovor (či pohovor) je důležitým nástrojem motivace pracovníků a tedy významnou manažerskou dovedností. Je rovněž velmi emočně náročnou situací, neboť hodnotitel v jeho průběhu oslovuje sebeúctu hodnoceného.

Absolvováním kurzu efektivních hodnoticích pohovorů se účastníci mohou efektivně naučit:

  • efektivně využívat hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí,
  • změnit postoj svůj i zaměstnanců k hodnotícím rozhovorům - vnímat jej jako příležitost, nikoli jako obávanou nutnost,
  • získat informace o efektivní  přípravě hodnotícího rozhovoru,
  • naučit se vést  hodnotící rozhovor,
  • naučit se pracovat s emocemi.