Co jsou to bariéry v komunikaci

Bariéry v komunikaci - při komunikaci (tedy při vzájemném sdílení - sdělování/přijímání informací) občas nevyhnutelně dochází k překážkám, tj. komunikačním bariérám. Narušují průběh úspěšného předávání informace.

Komunikačních bariér je mnoho druhů a existují tak dlouho, jako lidská komunikace sama. V některých situacích mohou být bariéry natolik závažné, že jsou důvodem i k propuknutí ozbrojeného konfliktu.

Speciálním typem komunikační bariéry je informační bariéra - jde o překážku v předávání informací, kdy není přenos možné realizovat ze specifického důvodu. Uživatel či skupina uživatelů tak nezískává požadovanou informaci.

Na přesnost komunikace má vliv mnoho faktorů - při běžné komunikaci dvou či více lidí je to například rychlost řeči, její srozumitelnost.

Druhy bariér v komunikaci:

 • verbální - špatná výslovnost, slang, nedostatečná slovní zásoba, chyby v gramatice...
 • neverbální - fyzické bariéry mezi účastníky komunikace, situaci neadekvátní neverbální projevy, interkulturní rozdíly (ve významu gest atp.), příliš velká vzdálenost účastníků komunikace...
 • vnější - šumy z okolního prostředí, nevyhovující podmínky (osvětlení, zápach, nedostatek času)...

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy