Co jsou to bariéry v komunikaci

Bariéry v komunikaci - při komunikaci (tedy při vzájemném sdílení - sdělování/přijímání informací) občas nevyhnutelně dochází k překážkám, tj. komunikačním bariérám. Narušují průběh úspěšného předávání informace.

Komunikačních bariér je mnoho druhů a existují tak dlouho, jako lidská komunikace sama. V některých situacích mohou být bariéry natolik závažné, že jsou důvodem i k propuknutí ozbrojeného konfliktu.

Speciálním typem komunikační bariéry je informační bariéra - jde o překážku v předávání informací, kdy není přenos možné realizovat ze specifického důvodu. Uživatel či skupina uživatelů tak nezískává požadovanou informaci.

Na přesnost komunikace má vliv mnoho faktorů - při běžné komunikaci dvou či více lidí je to například rychlost řeči, její srozumitelnost.

Druhy bariér v komunikaci:

  • verbální - špatná výslovnost, slang, nedostatečná slovní zásoba, chyby v gramatice...
  • neverbální - fyzické bariéry mezi účastníky komunikace, situaci neadekvátní neverbální projevy, interkulturní rozdíly (ve významu gest atp.), příliš velká vzdálenost účastníků komunikace...
  • vnější - šumy z okolního prostředí, nevyhovující podmínky (osvětlení, zápach, nedostatek času)...