Co je to komunikace

Komunikace - (z latinského communicare, tj. sdílet) znamená vzájemné sdílení - tedy sdělování i přijímání - informací. Je to společenský proces a nosičem bývá řeč či písmo.

Na komunikaci se díváme z různých pohledů a dle toho ji dělíme dle různých kritérií, např. dle prostředku komunikace na:

  • verbální (slovní či písemnou)
  • neverbální (dorozumívání beze slov - mimikou, gesty…)
  • vizuální (prostřednictvím vizuálních prostředků)

Podle zapojených účastníků dělíme komunikaci na:

  • intrapersonální (uvnitř člověka, tj. sám se sebou, ve svých myšlenkách)
  • interpersonální (mezi dvěma i více lidmi)
  • skupinová (v rámci určité sociální skupiny)
  • masová (jednosměrná komunikace směrem k většímu množství lidí - prostřednictvím masmédií, sociálních sítí…)