Co je to sebeuvědomění

Sebeuvědomění je schopnost sebepozorování a vědomí sebe sama jako jedince ve vztahu k ostatním lidem i prostředí. Dostatečné sebeuvědomění znamená také dostatečnou míru sebehodnocení a sebevědomí.

Jedinec s vysokou mírou emoční inteligence mívá často zdravou míru sebeuvědomění.

Emoční sebeuvědomění pomáhá jedinci identifikovat v jakékoli situaci, jakou emoci právě prožívá a jak s ní pracovat. Pomáhá rozpoznávat souvislosti mezi vlastním myšlením a cítěním.

Jedinci mající emoční sebeuvědomění jsou si plně vědomi toho, jaká přesvědčení, hodnoty a cíle je ovlivňují. To jim pomáhá také ke správnému sebeocenění, sebevědomí a sebeúctě.