Druhy řízení

Rozlišujeme čtyři druhy řízení podle orientace na cíl, důvěru ve své lidi zaměření na dobré mezilidské vztahy.  

Direktivní druh řízení - manager zaměřen na splnění úkolu, bez důvěry ve své lidi.
Obvyklé chování direktivního nadřízeného:

 • rozhoduje sám a o všem, dává podrobné příkazy a instrukce,
 • pravidelně hledá chyby a nedostatky - zjištěné nedostatky vyčítá, případně trestá,
 • dobrý výkon je samozřejmostí,
 • za jedinou motivaci považuje peníze,
 • nezajímá ho názor ani nápady ostatních.

Protektivní druh řízení - manager opět nevěří ve schopnosti svých lidí. Dbá však na to, aby ho lidé měli rádi. Má tendenci:

 • chránit své lidi, aby nebyli přetížení,
 • nezatěžatěžovat je problémy,
 • přebírat všechnu zodpovědnost,
 • dělat práci za druhé (ať už proto, že by to nezvládli nebo by toho měli moc).

Liberální druh řízení - manager má důvěru ve schopnosti, samostatnost a zodpovědnost druhých a zároveň chce mít dobré vztahy. Takový člověk obvykle:

 • nechává věcem volný průběh,
 • spoléhá se na to, že si druzí vždy poradí sami,
 • kontrolu považuje za projev nedůvěry, proto téměř nekontroluje.

Koučovací druh řízení - manager druhým lidem důvěřuje a zároveň je zaměřený na výkon, na plnění cílů a úkolů. Využívá koučovacím stylem vedení:

 • vede lidi k samostatnosti a odpovědnosti,
 • zapojuje lidi do rozhodování, zajímají ho jejich názory,
 • nastavuje cíle, jejich dosahování nechává na lidech,
 • klade otázky, podporuje lidi v nacházení vlastních řešení a postupů,
 • zaměřuje se na pozitiva a na úspěchy, rozdává pochvaly za dobrou práci,
 • chyby vnímá ne jako důvod k potrestání, ale jako příležitost k učení se
 • dává konstruktivní a otevřenou zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak negativní
 • využívá širokou škálu motivačních nástrojů.
     

Adaptibilita je schopnost organismu přizpůsobit se okolnímu prostředí a podmínkám (v rámci adaptace, což je evoluční proces, při kterém se organismy přizpůsobují okolním podmínkám s cílem svého přežití). Adaptibilitu můžeme dělit na:

 • pasivní - tedy v průběhu evoluce přizpůsobování se okolí, (protože je to evolučně výhodné)
 • aktivní - vědomé hledání nových způsobů, (např. jak získat zdroje)
 • kreativní - vědomé přetváření okolního prostředí ve svůj prospěch

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

5.9.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Často kladené dotazy.

Pomůže mi emoční inteligence nepotlačovat emoce?

Nepříjemné potlačované emoce se váží k psychickým obsahům, které jsou pro nás natolik zraňující, že je naše vědomí odmítá. Postupem času, se mohou tyto potlačené obsahy projevovat i v jiných situacích, které ale s původním traumatem nesouvisí. To je jeden z důvodů, proč je dobré se svými démony konfrontovat a nenechat je v sobě růst. A v tom vám emoční inteligence může dopomoci.

Proč se mám zabývat emocemi?

Člověk je tvor vynikající svou schopností přizpůsobit se svému prostředí nebo přizpůsobit prostředí sobě. Během života se tvarujeme a učíme se jak fungovat v rodině, ve škole ve společnosti. Vše, co se naučíme, pro nás nemusí být v životě přínosné. To, co fungovalo kdysi, dnes už nemusí a může zůstat rudimentem dětských traumat ve formě nefunkčních vzorců chování a myšlení, falešných přesvědčení a hodnot.

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Ano, rozvoj emoční inteligence má velmi výrazný vliv na individuální výkon člověka. Zároveň výzkumy posledního desetiletí prokazují, že organizace a společnosti nabízející svým zaměstnancům tento typ učení, fungují ve všech směrech efektivněji.

Proč se mám zabývat emocemi?

Abychom dosáhli našeho plného potenciálu, potřebujeme využívat všechny vnitřní zdroje a být si vědomi svých mantinelů a rezerv. Energie je v psychice vázána na emoce. Je tedy zřejmé, že pokud své emoce potlačujeme, část svého potenciálu potlačujeme s nimi. Když tento potenciál objevíme a využijeme, pomůže nám stát se silnými, nebojácnými, klidnými a laskavými.

Mám zkušenost, že často 14 dní po vzdělávací akci nezbude účastníkům nic. Není to stejné?

Workshop emoční inteligence pomáhá účastníkům poznat, probádat a hlavě si do hloubky uvědomit všech šest základních kompetencí emočního učení. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Lektoři nabízejí nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba i konkrétní obsah kurzu se přizpůsobuje tématům a potřebám účastníků. Jde o kurz z podstaty sebezkušenostní, protože pokud má být změna v prožívání, myšlení a chování trvalá, musí vycházet z vlastní potřeby a vlastní zkušenosti. Účastníci si prakticky osvojují nové způsoby zvládání prostřednictvím zážitkových metod, s výukovými materiály, psychodiagnostikou, interakcí se skupinou a převáděním témat do konkrétních situací. To vše podporuje a posiluje přenos dovedností do praxe a fixaci v reálném životě.

Lze jednoduše shrnout cíle pro firemní život?

Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování. V pracovním prostředí je emočně zralý člověk výkonný, aktivní, nevytváří konflikty, je empatický k druhým a je soustředění na cíl. Výsledky z realizace tohoto projektu v jiných společnostech prokazují, že klíčový faktor úspěchu, který lidem umožňuje výrazně vybočit z šedého průměru, je právě jejich sebeuvědomění a realistický postoj k sobě a ostatním.

Když přijdu z práce domů a chci 15 minut klidu pro sebe, než se začnu věnovat rodině, jsem sobec?

Buďte v klidu, rozhodně se o sobectví nejedná. Naopak, nutností k dosažení a udržení osobního růstu je uspokojování vlastních potřeb. Lidé často mohou svoje potřeby opomíjet, bagatelizovat či upřednostňovat naplňování potřeb ostatních. Takový způsob zacházení se sebou vede k nespokojenosti a vyhoření.

Nejoblíbenější kurzy:

16.7.2024

 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla

10.-11.9.2024

 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí

Ochutnejte ZDARMA,

jak může emoční inteligence změnit váš pracovní den!

Přímo u vás ve firmě, pro kolektiv 10 a více osob.

*Nabídka platí pro firmy v Praze a krajích Středočeský, Jihočeský, Západočeský a Vysočina.