Co je to mobbing

Jedná se o typ latentního, zpočátku obtížně nepostřehnutelného útočení na kolegy v pracovním prostředí. Jde o typ rafinované psychické šikany, která se oběti těžko identifikuje, a tím pádem dokazuje. Mobbing vyvíjí na zaměstnance na pracovišti buď kolega nebo více kolegů. V případě mobbingu ze strany nadřízeného vůči podřízenému mluvíme o bossingu.

Jako mobbing přitom označujeme výše popsané chování, které nastává minimálně jednou týdně po dobu delší šesti měsíců. Tlak ze strany kolegy nebo kolegů na jejich “oběť” má vývoj a obecně postupuje takto:

  • omezují kolegu svobodně se vyjádřit (např. prostřednictvím neobjektivní neustálé kritiky, přerušováním toku jeho řeči, zesměšňováním jeho názorů)
  • znevažují jeho pověst (pomlouvají jej nejprve skrytě za zády a později tak, aby si byl pomluv vědom)
  • jeho pracovnímu výkonu kladou překážky, znesnadňují mu práci, dělají mu “naschvály”  

Od počátečního “pouze” škodolibého chování přechází projevy mobbingu postupně k organizovanému úmyslnému psychickému trápení kolegy, který se v konečné fázi cítí nezvladatelně přetížený, má psychické problémy a často jako poslední konečné řešení podá výpověď. Je proto v kompetenci nadřízeného odhalit včas takové chování mezi svými podřízenými a situaci aktivně řešit.