Vedení porad

Vedení porad spadá do povinností vedoucích pracovníků, je nezbytnou součástí každé manažerské funkce. Efektivně vedená porada nemá být monologem nadřízeného, prostor mají dostat ideálně všichni zúčastnění. Lze tak dojít k novým poznatkům a strategiím, docílit zvýšení motivace zaměstnanců k dalším činnostem.

 

Efektivně vedená pracovní schůzka má svá pravidla, která by si měl osvojit každý manažer:

  • jasný program a cíl
  • příprava případných pomůcek pro větší efekt porady
  • dodržování struktury schůzky a probíraného tématu
  • vtáhnout do debaty aktivně všechny, vytváření klimatu otevřenosti
  • dodržování programu, neplýtvání časem svým ani ostatních
  • zvládání konfliktů mezi účastníky porady
  • shrnutí, rekapitulace - hlavně u delších porad, vypíchnutí vyřešených bodů
  • dodržení stanoveného času konce porad, v závěru být pozitivní